Första Läsåret

Inledande Matematisk Analys (6 hp)

Grundläggande kunskaper i matematisk analys, bland annat derivator, integraler, gränsvärden och summor.

Linjär Algebra och Geometri (4.5 hp)

Grundläggande algebraiska begrepp som vektorer, matriser, determinanter, komplexa tal och polynom. Den skall även ge de studerande färdigheter i lösning av linjära ekvationssystem, beräkning av determinanter etc.

Fysikingenjörens verktyg(10.5 hp)

Introduktionskurs till att vara teknisk fysiker, samt ett hopplock av småkurser. I den ingår MATLAB(1,5 hp), Experimentell Problemlösningslabb(3 hp), “allmänvett” som dimensionsanalys, rimlighetsbedömning, felanalys etc, samt orienterande föreläsningar (1,5 hp), Teknisk kommunikation (3 hp)

Matematisk Analys, fortsättning (6 hp)

Matematisk analys i en och flera variabler. Exempel på innehåll är dubbelintegraler, differens- och differential-ekvationer och numeriska beräkningar.

Programmeringsteknik (6 hp)

Förståelse för vad som ligger bakom ett datorprogram och kunskaper om hur man konstruerar och kör program i java.

Flervariabelanalys (6.0 hp)

Matematiken börjar bli avancerad, rum, ytor och volymer är intressanta. Integraler och derivator i flera dimensioner behandlas och detta är förberedande för fysiken i senare kursen.

Mekanik (13.5 hp)

Statik: Jämvikt i kraftsystem, friktion.

Dynamik: System av partiklar, kinematik och dynamik för stela kroppar i planet, dynamik för stela kroppar i rummet samt svängningsrörelse.

Linjär Algebra och Numerisk Analys (7.5 hp)

Behandlar begrepp som linjäritet, bas, dimension, ortogonalitet, linjära avbildningar samt spektralteori. Tar även upp numeriska metoder