Första Läsåret

Inledande Matematisk Analys (6 hp)

Grundläggande kunskaper i matematisk analys, bland annat derivator, integraler, gränsvärden och summor.

Linjär Algebra och Geometri (4.5 hp)

Grundläggande algebraiska begrepp som vektorer, matriser, determinanter, komplexa tal och polynom. Den skall även ge de studerande färdigheter i lösning av linjära ekvationssystem, beräkning av determinanter etc.

Matematisk Orientering (3 hp)

Intresseväckande kurs som visar vad som komma skall.

Matematisk Programvara (4.5 hp)

Fysikhusets datasalar har operativsystemet GNU/Linux. Denna kurs lär dig hantera detta och lite annat nyttigt som t ex hemsidebyggande.

Matematisk Analys, fortsättning (6 hp)

Matematisk analys i en och flera variabler. Exempel på innehåll är dubbelintegraler, differens- och differential-ekvationer och numeriska beräkningar.

Programmeringsteknik (6 hp)

Förståelse för vad som ligger bakom ett datorprogram och kunskaper om hur man konstruerar och kör program i java.

Flervariabelanalys (6.0 hp)

Matematiken börjar bli avancerad, rum, ytor och volymer är intressanta. Integraler och derivator i flera dimensioner behandlas och detta är förberedande för fysiken i senare kursen.

Mekanik (7,5 hp)

Statik: Jämvikt i kraftsystem, friktion.

Sannolikhet, statistik och risk (9 hp)

Inledande kurs som fokuserar på riskberäkningar.

Linjär Algebra och Numerisk Analys (7.5 hp)

Behandlar begrepp som linjäritet, bas, dimension, ortogonalitet, linjära avbildningar samt spektralteori. Tar även upp numeriska metoder