Tredje Läsåret

Kvantfysik (6 hp)

Den första kursen i kvantfysik tar upp partikel-våg-dualismen och den kvantifierade beskrivningen av materia och strålning. Problemlösning där teori blandas med praktiska experimentella resultat. Kvantfysik är en väldigt viktig kurs för fortsatta studier inom modern fysik och dess tillämpningar.

Termodynamik Och Statistisk Fysik (7.5 hp)

Termodynamik handlar om hur värme, tryck, volym, energi och arbete hänger ihop. Värmemaskiner, fasomvandlingar, och kemiska reaktioner beskrivs. Den statistiska fysiken tar upp hur man kan beskriva system med många (10^23) partiklar med medelvärden av termodymaniska storheter. Svartkroppstrålning och Plancksstrålningslag tillämpas i viss problemlösning.

Tillämpad Kvantfysik (4.5 hp)

Forsättning av första kvantfysikkursen, tar upp mer komplicerade system med flera elektroner och hela periodiska systemet byggs upp. Molekylfysik behandlas för enklare molekyler och chans till fördjupningar i egenvalda kvantfysikaliska områden.

Experimentell Fysik 2 (4.5/6 hp)

Träning experimentell problemlösning, man tilldelas uppgifter i optik, kvantfysik och termodynamik (och om man väljer den större kursen, fasta tillståndets fysik) och får tid i labbet att bygga, mäta och göra fel. Det krävs givetvis förberedelse före man börjar och resultatet presenteras i laborationsrapporter.

Fasta Tillståndets Fysik (7.5 hp)

Kursen ger en inledning av hur fasta ämnens fyskaliska egenskaper beskrivs, både med kvantfysikaliska modeller och kompletterade klassiska modeller. Värmeledningsförmåga, värmekapacitet beskrivs och mer avancerade moment som supraledning, ferromagnetism och spinnvågor presenteras.

Subatomär fysik (6 hp)

Atomkärnans beståndsdelar och de matematiska modeller som används för att beskriva dem inleder kursen. Grunderna i elementar-partikelfysik, kärnsyntes, och stjärnornas energiomvandling presenteras. Detta är den sista kursen som läses på kandidatnivå på Teknisk Fysik.

Kandidatarbete (15 hp)

Utförs i grupp, som ett projekt på inom fysik eller matematik. Ofta kan man välja att göra sitt kandidatarbete inom matematik, teoretisk fysik, teknisk fysik, nanovetenskap, radio och rymdvetenskap. Det finns förslagna projekt som man kan välja på eller leta upp en egen handledare med ett förslag. Kandidatarbetet ger kunskaper om hur ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbete utförs och ger chans till specialisering inom ett visst ämne.

Valbara kurser totalt 9 hp (för de kurser som är 7.5 så läser man den större versionen av Experimentell fysik 2):

Matematisk Fysik (4.5 hp)
Speciell Relativitetsteori (4.5 hp)
Planeternas fysik (4.5 hp)
Partiella Differentialekvationer (4.5 hp)
Strömningsmekanik (4.5 hp)
Stokastiska Processer (7.5 hp)
Digital- och datorteknik (7.5 hp)
Högfrekvensteknik (7.5 hp)
Objektorienterad programvaruutveckling IT (7.5 hp)