Andra Läsåret

Komplex Matematisk Analys (6 hp)

Tar upp komplexa funktioner av en komplex variabel samt Laplace- och z-transformer.

Vektorfält och Klassisk Fysik (4.5 hp)

Fördjupar kunskaperna i klassisk fysik och skall ge en förtrogenhet med de matematiska metoder som används för att undersöka fysikaliska fenomen. Den fokuseras kring hur man använder fält för att beskriva fysikaliska storheters variation i rummet.

Experimentell Fysik 1 - Mätteknik (9 hp)

Ges i tre delar och ska ge kunskaper om elektrisk mätteknik samt metoder för laborationer och självständigt problemlösande. Kursen skall ge en känsla för experimentellt arbete i allmänhet, mättekniska problem och lösningar och teknisk rapportering.

Elektromagnetisk Fältteori (7.5 hp)

Kursen syftar dels till att ge kunskaper om grundbegrepp och metoder och dels till att ge färdigheter för att kunna kunna tilllämpa dessa kunskaper på enkla fältproblem.

Elektriska Nät och System (7.5 hp)

Grundläggande metoder för analys av analoga elektriska nät. Analys och syntes av elektroniska kretsar uppbyggda med dioder, transistorer, operationsförstärkare och passiva komponenter.

Optik (6 hp)

Grundläggande fysikalisk optik. T.ex. polarisation, interferens, diffraktion och koherens. Flera tillämpningar tas upp, bl.a. lasrar och holografi.

Fourieranalys (6 hp)

Kursen syftar till att ge en förtrogenhet i lösandet av fysikens partiella differentialekvationer med transformmetoder (Fourier- och Laplace-transformen), och variabelseparation.

Matematisk Statistik (4.5 hp)

Grundbegrepp i slumpmodellering och statistisk slutledning. Målet är att förmedla ett nytt synsätt på mätningar och information som tar fasta på variation och osäkerhet i data.

Miljöfysik (4.5 hp)

Miljö och hållbar utveckling sett från fysiskt perspektiv. Kursen innehåller ett projektarbete.

Valbara kurser:

Reglerteknik (4.5 hp)

Uppställning av matematiska modeller för tekniska system, återkopplingens möjligheter och begränsningar, användning av grundläggande reglertekniska analys- och syntesmetoder.

Hållfasthetslära F (4.5 hp)

Beräkning av olika matrials möjlighet till kompression, uttänjning och inre krafter.