Andra läsåret

Komplex matematisk analys (7.5 hp)

Tar upp komplexa funktioner av en komplex variabel samt Laplace-, Fourier- och z-transformer. Kursen innehåller även ett moment som handlar om vektorfält.

Termodynamik(7.5 hp)

Termodynamik handlar om hur värme, tryck, volym, energi, entropi och arbete hänger ihop. Värmemaskiner, fasomvandlingar, och kemiska reaktioner beskrivs. Stor tyngd läggs på beräkningsmetoder och kursen innefattar även fyra laborationer.

Elektromagnetisk fältteori(7.5 hp)

Kursen syftar dels till att ge kunskaper om grundbegrepp och metoder och dels till att ge färdigheter för att kunna kunna tilllämpa dessa kunskaper på enkla fältproblem.

Grundläggande stokastiska processer(7.5 hp)

Kursen utgör en introduktion till viktiga klasser av stokastiska processer inkluderande ett stort antal tillämpningsexempel som illustrerar dessa modellers teori och användande. Ämnen som behandlas är bland annat Markov-kedjor, Brownsk rörelse, kö-teori och olika typer av stokastisk simulering.

Fouriermetoder(7.5 hp)

Kursen syftar till att föra in Fouriermetoder i programmet. Fouriermetoder är kraftfulla matematiska redskap för att lösa problem inom teknik och naturvetenskap.

Industriell ekonomi (7.5 hp)

Ämnet industriell ekonomi syftar bland annat till att skapa en brygga mellan teknik och ekonomi/management i industriella företag. Syftet med denna kurs är att presentera och ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller för styrning av och hushållning med resurser i industriella företag. Kursen är indelad i tre block; produktkalkylering, investeringskalkyl och finansiell analys.

Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering (7.5 hp)

Kursen behandlar grundläggande teori för ordinära differentialekvationer, som ska tillämpas för att formulering och lösning av modelleringsproblem.

Valbara kurser totalt 7.5 hp :

Optioner och matematik (7.5 hp)
Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar (7.5 hp)
Reglerteknik (7.5 hp)
Hållfasthetslära (7.5 hp)